Güncellenen IFS Food Ver.7 Standart Gerekliliklerinin Kısa Özeti

Standardın yeni revizyonunda birçok değişiklik yapıldı. Özellikle risk temelli yaklaşım birçok standart gerekliliği içinde yer almaktadır. Yeni revizyonla birlikte, denetçinin dokümantasyondan ziyade saha denetimine daha çok zaman harcaması amaçlanmıştır.

Yeni versiyona göre denetimler 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Tüm belgeli kuruluşlar için yeni versiyondan denetimler zorunlu olarak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Standart gerekliliği olarak 11 yeni madde eklenmiştir. Standarda yeni olarak eklenen maddeler şunlardır:

1.2.6 maddesi: Önemli bir değişikliğin 3 iş günü içinde belgelendirme kuruluşuna bildirilmesi gerekliliği eklendi. Önemli değişiklikler: firma tüzel kişilik adı değişikliği, adres değişikliği, ürün geri çağırma, gıda güvenliği ve gıda sahteciliği nedeniyle ürünün geri çağrılması ve/veya geri çekilmesi; yasal otorite tarafından verilen bir bildirim ve/veya ceza durumu

1.4.2 maddesi: Yönetimin gözden geçirmesi toplantısının dokümante edilmesi gerekliliği, önceki toplantıdan gelen takip faaliyetlerinin, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemini etkileyebilecek her türlü değişikliğin değerlendirilmesi ve toplantıda alınan iyileştirme kararları ve aksiyonların gözden geçirilmesi gerekliliği eklendi.

4.4.6 maddesi: Dış kaynaklı proseslerin (ürünün işlenmesi ve/veya birincil ambalajlama ve/veya etiketleme) kontrolü ile ilgili gereklilikler eklendi: dış kaynaklı prosesin nasıl kontrol edileceği ve kontrole dair dokümanlar; müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, müşteriye bilgi verildiğine ve bunun müşteri tarafından kabul edildiğine dair kanıtlar.

4.4.7 maddesi: Dış kaynaklı prosesleri kapsayan, örnekleme ve analizler dahil olmak üzere bununla bağlantılı olarak yapılan tüm düzenlemeleri açıklayan yazılı bir anlaşmanın olması gerekliliği eklendi.

4.4.8 maddesi: Dış kaynaklı proses tedarikçisinin onaylanması ile ilgili gereklilik eklendi: IFS-gıda veya diğer GFSI onaylı belgeye sahip olması ya da deneyimli ve yetkin bir kişi tarafından yerinde denetim.

4.9.6.3 maddesi: İç alanları ayıran plastik şerit perdelerin iyi durumda ve temizlemesi kolay olması gerekliliği eklendi.

4.10.3 maddesi: Temizlik ve dezenfeksiyon kontrol kayıtlarının olması gerekliliği eklendi.

4.12.1 maddesi: Fiziksel bulaşmaların kontrolü ile ilgili detaylar eklendi: çevresel bulaşanlar, makine yağları ve toz dökülmeleri; ekipmanlardan, borular, yürüme yolları, platformlar ve merdivenlerden gelebilecek ürün bulaşma riskleri

4.13.1 maddesi: Saha altyapısı ve faaliyetleri, haşere istilasını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.

4.20.1 maddesi: Gıda sahteciliği değerlendirmesi ve azaltma planı için eğitimli ve üst yönetim tarafından atanmış sorumluların tanımlanması gerekliliği eklendi.

6.3 maddesi: İç denetimlerde, gıda savunma planının etkinliğinin testi ve ilgili kontrol önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliği eklendi.

Diğer bazı standart gerekliliklerine yapılan eklemeler:

Gıda güvenliği kültürü politika beyanına eklendi. Politikadaki beyanlarla ilgili spesifik hedefler belirlenmeli ve ayrıca gıda güvenliği kültürü yönetimin gözden geçirme toplantısında gözden geçirilmelidir. Gıda güvenliği kültürünün nasıl uygulanacağı ya da ele alınacağı ile ilgili standartta net bir açıklama yoktur.

Tehlike analizinde alerjen ve radyolojik tehlikelerin ve gıda ile temas eden malzemelerden (ambalaj malzemeleri dahil) gelecek tehlikelerin değerlendirilmesi gerekliliği eklenmiştir.

Ürün izlenebilirliğinin 4 saat içinde tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

Ambalaj malzemeleri ile ilgili detaylı tanımlama yapılmıştır: malzemenin uygunluğuna dair organoleptik testler, depolama testleri, kimyasal analizle ve migrasyon testi.

Denetim protokolünde yapılan değişiklikler:

Denetim sonunda denetçi tarafından yazılan tüm sapmalar için düzeltmeler tanımlanmalı ve kuruluş tarafından, IFS ön değerlendirme raporunun alınmasından sonra en geç 4 hafta içinde düzeltmeler ve düzeltme kanıtları belgelendirme kuruluşuna iletilmelidir.

Skorlama sistemi ile ilgili değişiklikler yapıldı: denetçi tarafından, KO gereklilikleri sadece A, C (sapma) ve D (sapma) ile değerlendirilebilir. KO gerekliliğinin B (15 puan) ile değerlendirmesi kaldırılmıştır. Denetçi tarafından, sapmalar sadece C (5 puan) ve D (-20 puan) ile değerlendirileceği için, denetlenen kuruluşun “yüksek seviye-en az %95 puan” alması eskiye göre daha zor olacaktır.

1 Ocak 2021’den itibaren en az 3 yılda bir habersiz denetim yapılacaktır. Denetimlerin hangisinin habersiz olacağına denetlenen kuruluş karar verecektir.

IFS web sitesinden standardın yeni versiyonunu ve eski ve yeni versiyonu karşılaştıran soru listesini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kaynak: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards

Share